Lättlästa texter – vad är det och vilket syfte tjänar de?

Begreppet ”lättläst” används för litteratur, samhällsinformation och andra typer av texter som produceras (och ibland omarbetas) i syfte att vara lättare att läsa än originaltexterna. När det gäller lättläst litteratur riktar den sig främst till personer som av olika anledningar har svårigheter att läsa böcker, men det finns många grupper av människor som behöver lättlästa texter. 

Även om lättläst inte är någon exakt vetenskap är en noggrann mottagaranalys väsentlig för att texten ska kunna förstås av mottagaren. Om vi inte kan förstå det vi läser kan vi omöjligt fatta beslut om saker som rör vår vardag, som skola, barnomsorg, pension, jobb, samhälle, politik och så vidare. 

Vem är mottagaren?

Mottagargruppen för lättlästa texter kan inte anses vara direkt homogen eftersom olika människor och grupper har olika behov. Den största skillnaden föreligger mellan personer som behöver lättlästa texter på grund av dyslexi, och personer som behöver lättlästa texter på grund av en intellektuell funktionsnedsättning.
 
Den största gruppen faller dock under ”övriga”. Bland dessa finns bland annat personer som talar ett annat modersmål, personer som har koncentrationssvårigheter, personer med liten läserfarenhet med flera. 
 

Hur ser jag ett det är en lättläst text?

En lättläst text kännetecknas främst av att den har en luftig layout och att den utesluter information som egentligen inte är nödvändig för att mottagaren ska förstå helheten. Vidare har den ett personligt tilltal, varierad meningslängd med så kallade satskonnektorer och korta substantiv. 

Texten ska inte innehålla ord eller begrepp som kan upplevas som främmande eller abstrakta, utan ska snarare kännetecknas av ett enkelt språk, utan onödiga språkliga trösklar. Ibland kan man behöva förenkla en text något, men det gäller främst texter som riktar sig direkt till barn. 
    

Ann-Charlotte Ekensten om lättlästa texter

Ann-Charlotte Ekensten – författare och skribent
Ann-Charlotte Ekensten – författare och skribent

I samband med att vi skrev denna artikel var Språkbolaget i kontakt med författaren, skrivpedagogen och frilansskribenten Ann-Charlotte Ekensten. Hon står bakom en rad lättlästa böcker och är just nu i färd med att skriva en lättläst faktabok om barnkonventionen. 

Ann-Charlotte pratade bland annat om vinsten med att erbjuda lättläst, och lyfte flera gånger fram att det i grund och botten handlar om rätten till information. Hon menar att det ligger i allas vårt intresse att nå ut med information på bred front då vi faktiskt lever i en demokrati. 

Vi passade på att ställa frågor till Ann-Charlotte angående lättlästa texter: 

Kan du nämna några utmärkande drag för en lättläst text?
"En lättläst text kännetecknas av luftig layout, logiska styckesindelningar, tydliga rubriker, konkreta exempel och förtydliganden av ”allmänt vedertagna” ord och begrepp."

Kan du förklara vad du menar med förtydliganden?
"När du bor i ett land och har landets språk som modersmål finns det en mängd ord, begrepp och termer som du använder utan att fundera så mycket på hur de uppfattas av andra människor, som kanske inte har språket som modersmål."
 
"Vi kan ta Sverige som exempel: Vi använder ofta liknelser och begrepp som är kopplade till specifika företeelser och glömmer ibland att alla andra kanske inte hänger med på vad vi menar. Där har vi som skriver lättlästa texter ett stort ansvar, eftersom vi måste förtydliga ord, begrepp och liknelser som för oss är helt självklara."

Det låter som att det är svårt att skriva lättlästa texter? 
"Tack för att du säger det, det är inte alla som inser hur mycket jobb som ligger bakom en lättläst text. Jag måste ju först utgå ifrån originaltexten, skapa mig en bild av både avsändaren som slutprodukten och förstå i vilket sammanhang min text ska användas."
 
"Jag måste dessutom förstå vilken målgrupp texten riktar sig till för att sedan skriva en text som är anpassad utifrån ovanstående kriterier. Utan att den blir barnslig eller banal."

Säg att Språkbolaget har en kund som vill beställa en lättläst text. Vad bör den kunden tänka på inför samtalet med våra projektledare?

–       Ha målgruppen klar för dig (ålder, demografi, modersmål etc.)
–       Ta reda på mottagarens förutsättningar (funktionshinder, läskunnighet etc.)
–       Originaltextens omfång, svårighetsgrad och kontext
–      Att en omskrivning till lättläst kräver research, eftertanke och tid 
–       Formulera ett tydligt syfte (förenkla/effektivisera den egna verksamheten, nå ut till en specifik målgrupp, skyldigheten att tillhandahålla information etc.) 

  

Källor:
Skolverket, Vad gör en text lättläst?
Telefonintervju 2020-04-21, Ann-Charlotte Ekensten


©Språkbolaget 2020
Publicerad: 2020-06-13
Text: Petra Roman, frilanskribent

 

läs mer: